Chức năng các phím MKIDs
Phím để vào menu chính, vòng tròn bên ngoài phím là phím điều hướng (Phím di chuyển để chọn thư mục )
Phím là gọi nhanh cho danh bạ thứ nhất
Phím là gọi nhanh cho danh bạ thứ hai
Phím là gọi nhanh cho danh bạ thứ ba
Phím là gọi nhanh cho danh bạ thứ tư
Phím là phím gọi/nghe, chọn “OK”
Phím là phím nguồn/kết thúc, chọn “ Trở lại”