KÍCH HOẠT CẤU HÌNH
Để kích hoạt cấu hình: Từ menu chính ➡ Cấu hình ➡ Nhấn phím để chọn cấu hình cần kích hoạt