VÙNG AN TOÀN
Người dùng cài đặt được tối đa 10 vùng an toàn. Khi MKIDs ra vào vùng an toàn thì số điện thoại đầu tiên lưu trong danh bạ sẽ nhận được tin nhắn cảnh bảo Mkids ra vào vùng an toàn.
Bước 1: Sau khi đăng nhập để cài đặt vùng an toàn người dùng kích vào biểu tượng “v” trên màn hình
Bước 2: Kích vào “Thêm mới” . Có thể kéo rộng/thu hẹp vùng an toàn bằng cách kéo và thả vòng tròn an toàn màu xanh (Bán kính tối thiểu là 50m, tối đa là 500m)
Bước 3: Điền thông tin “Tên vùng an toàn”, “Ngày”, “Giờ” ➡ Kích vào “Cảnh báo” để nhận tin nhắn cảnh báo Mkids ra vào vùng an toàn ➡ Kích vào lưu
Để sử vùng an toàn người dùng kích vào “Vùng an toàn” để chọn vùng an toàn cần chỉnh sửa