SOẠN TIN NHẮN
Để soạn tin nhắn người dùng thực hiện thao tác sau:
Bước 1: Sau khi mở khóa người dùng nhấn phím để vào menu chính ➡ Tin nhắn ➡ Soạn tin nhắn ➡ Nhấn phím để hiện bàn phím ảo.
Bước 2: Sử dụng bàn phím ảo để nhập tin nhắn ➡ Nhấn phím để quay lại màn hình soạn tin nhắn ➡ Nhấn phím để gửi ➡ Chọn danh bạ (hoặc chọn “ nhập số” nếu số cần gửi tin nhắn không có trong danh bạ) ➡ Nhấn phím để gửi ➡ Chọn danh bạ (hoặc chọn “ nhập số” nếu số cần gửi tin nhắn không có trong danh bạ) ➡ Nhấn phím